Zamknij
REKLAMA

Jażdżewski rozwiązał umowy z gminami, bo... musiał?

08:40, 09.03.2018 | Artur Łazowy, prezes SIS EFFATA
REKLAMA
Skomentuj

Oświadczenie

W związku z wystąpieniem Pana Zenona Jażdżewskiego, zarządzającego pilskim schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, właścicielem firmy VET-ZOO Serwis, podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2018 roku, pragniemy poinformować, że rozwiązanie umów z Gminami Powiatu Pilskiego ze Schroniskiem w Pile przy ulicy Na Leszkowie 8 (oraz może innymi) jest wynikiem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2017 roku. Jak wskazuje Pan Zenon Jażdżewski, medialna czy społeczna nagonka nie ma z tym nic wspólnego.

Jesteśmy zadowoleni z takiego wyroku Sądu, zatrważające natomiast jest, że trwało to prawie dwa lata i musiał to zrobić Sąd, a nie społeczne porozumienie z Panem Prezydentem Miasta Piły Piotrem Głowskim i Radnymi Rady Miasta w Pile. Bardzo w tym miejscu dziękujemy Stowarzyszeniu Obrony Zwierząt za wytrwałość, bez ich pomocy nigdy by się to nie stało.

W tym ważnym dla nas i zwierząt momencie prosimy wszystkie Gminy o podjęcie wszelkich możliwych działań w kierunku zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami bezdomnymi na własnym terenie, we własnych samorządowych placówkach, a nie zlecanie tego zadania biznesmenom.

Proponujemy Samorządom podjęcie bliskiej i stałej współpracy w organizacjami pozarządowym oraz  aktywnymi obywatelami działającymi na rzecz obrony zwierząt, aby tworzono dobre lokalne prawo, zgodne z Ustawą o ochronie zwierząt oraz uchwalenie skutecznego, rocznego, gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz w miarę możliwości budowę lokalnych, przyjaznych miejsc czasowego pobytu zwierząt. Ważnym aspektem jest szybkie i skuteczne poszukiwanie właścicieli, co w Polsce prowadzi do tak wysokiego czynnika bezdomności oraz w skrajnych warunkach zapewnienie nowego domu poprzez adopcję. To jedyny i humanitarny sposób na zapobieganie bezdomności zwierząt w Polsce.

Jednocześnie prosimy (postulujemy) o możliwie najszybsze wprowadzenie powszechnego obowiązku czipowania, sterylizacji i kastracji z funduszy gminnych, co według badań spowoduje, w kolejnych latach, spadek bezdomności o około 60%.

Czy współczesne schroniska dla zwierząt spełniają swoją rolę? Czy są azylem dla nieszczęśliwych istot, czy sposobem na biznes? Do jakich czynów może bezkarnie dopuścić się przedsiębiorca, prowadzący schronisko i czy władze Miasta przymykają na to oko? Czy jest szansa dla cierpiących zwierząt jeśli, pomimo licznych petycji, próśb Prezydent Miasta nic nie zmienia?

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt art. 11 cyt.: „zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.” Najczęściej gminy rozwiązują to zadanie powierzając prowadzenie schronisk oraz wyłapywanie zwierząt prywatnym przedsiębiorcom bądź stowarzyszeniom. A co jeśli schronisko przy okazji jest pomysłem na dochodowy biznes? Gdzie dyrektor liczy zyski i tylko tym się kieruje? Gdzie psy mają tragiczne warunki bytowe a wolontariusze często dostają zakaz wstępu na teren schroniska?

W dniu 20 marca 2013 roku na mocy decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Piły, przedsiębiorca funkcjonujący pod firmą VET - AGRO SERWIS, lek. wet. Zenon Jażdżewski, ul. Na Leszkowie 8 (później VET- ZOO SERWIS, lek. wet. Zenon Jażdżewski) otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. Obszar wykonywania działalności określony został jako teren Gminy Piła, miejsce wykonywania działalności to Miasto Piła, ul. Na Leszkowie 8. Zezwolenie zostało wydane na czas określony tj., od dnia 28 lutego 2013 roku do dnia 28 lutego 2023 roku. Otrzymujący zezwolenie zobowiązany został do należytego świadczenia usług, utrzymania schroniska zgodnie z zasadami i wymogami technicznymi oraz starannością, uwzględniając zawodowy charakter firmy; do dysponowania środkami technicznymi, zapewniającymi prawidłowe, niezawodne i terminowe świadczenie usług oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów z zakresu utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji i zabiegów weterynaryjnych, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Schronisko w Pile funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Mimo licznych skarg, petycji i uwag kierowanych do Urzędu Miasta od wolontariuszy pracujących w tym miejscu, nic w schronisku nie uległo zmianie. Wiemy z dokumentów sporządzanych na spotkaniach, iż wolontariusze domagają się zwiększonej liczby godzin wolontariatu, zaprzestania wyrzucania ich ze schroniska. Domagają się stacjonarnej opieki weterynaryjnej, gdyż widzą problemy zdrowotne u wielu zwierząt będących pod opieką schroniska (tj. biegunki, choroby skóry i uszu), podważają także zasadność głodówek. W ich opinii nieodpowiednie żywienie oraz niediagnozowanie różnych chorób prowadzi do wychudzenia bądź nadmiernej otyłości. U wielu psów można również zaobserwować problemy behawioralne, które są wynikiem zbyt małej ilości ruchu, niewielkiej przestrzeni życiowej oraz zbyt dużym obłożeniem kojca i nie zawsze odpowiednim połączeniem psów. Chcieliby poprawy warunków bytowych zwierząt - mat, podestów, bud izolowanych przed czynnikami atmosferycznymi. Organizują zbiórki pieniędzy, prowadzą bazarki - wszystko po to, by usprawnić i poprawić życie zwierząt znajdujących się pod opieką schroniska. Niestety, pomimo nagłaśniania problemu, wolontariusze nie są w stanie wywalczyć u pilskich władz zmian, które polepszyłyby byt zwierząt.

Równolegle z ich działaniami, uaktywniło się Stowarzyszenie Obrona Zwierząt w Jędrzejewie, które w dniu 19 października 2016 roku wystąpiło do Prezydenta Miasta Piły z wnioskiem w sprawie cofnięcia zezwolenia firmie VET- ZOO SERWIS na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. Wniosek swój opierali na niewypełnianiu przez przedsiębiorcę warunków udzielonego wcześniej zezwolenia, polegającym na łamaniu jego zapisów dot. obszaru działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt.

We wniosku zostało wskazane, na podstawie informacji publicznej udzielanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pile, iż w samym tylko 2015 roku przyjęto do schroniska 963 psy, w tym jedynie 361 z terenu Gminy Piła. Jest to ewidentny przykład łamania przez przedsiębiorcę zapisów zezwolenia odnoszących się do obszaru prowadzonej działalności, który musiał zostać określony w zezwoleniu wg artykułu 9 u.c.p.g.

W dniu 28 lutego 2017 roku Prezydent Miasta Piły wydał decyzję, w której odmówił cofnięcia zezwolenia udzielonego firmie VET- ZOO SERWIS. Swoje stanowisko, w niniejszej decyzji, uzasadnił faktem, iż tutejszy Urząd interpretuje określenie „obszar prowadzenia działalności - Gmina Piła” jako nie odnoszący się do miejsca pochodzenia zwierząt, lecz wyłącznie do miejsca usytuowania schroniska. Innymi słowy, schronisko prowadzone jest na terenie Gminy Piła, natomiast przebywające w nim zwierzęta mogą pochodzić z innych gmin, z którymi schronisko ma podpisane umowy.  

Batalia pomiędzy Stowarzyszeniem Obrony Zwierząt, a Urzędem Miejskim w Pile toczyła się także przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Pile, które 12 maja 2017 roku w swoim orzeczeniu utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 używając argumentów zbliżonych do tych zawartych w zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Piły. Według SKO schronisko, jako wyspecjalizowana jednostka, powinno zapobiegać bezdomności wszystkich zwierząt. W sytuacji, gdy w innych gminach nie doszło do utworzenia legalnego schroniska, znajdujące się na ich terenie bezdomne zwierzęta zostałyby pozbawione  należytej im opieki, nadzorowanej przez organy publiczne. Wskazując jednocześnie w przedmiotowym orzeczeniu, iż z przepisów ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku nie wynika, że utrzymywanie schronisk dla bezdomnych zwierząt zamyka się wyłącznie w granicach gminy. SKO stwierdziło również, że zachowanie polegające na przyjmowaniu do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu innych gmin nie może być oceniane jako naruszające warunki zezwolenia w rozumieniu artykułu 9 ust. 2 u.c.p.g, a organ gminy nie może wyłącznie z tej przyczyny cofnąć zezwolenia. Natomiast Stowarzyszenie Obrony Zwierząt, broniąc swojego stanowiska, wskazało na nieadekwatność domniemywania opiekuńczego celu działania schronisk prowadzonych przez przedsiębiorców z rzeczywistym przeznaczeniem tych placówek, których celem jest doprowadzenie do ostatecznej eliminacji bezdomnych zwierząt w ramach gospodarki komunalnej. W ocenie Stowarzyszenia wynika to z faktu zrównania w ustawie „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” kwestii zezwoleń na prowadzenie schroniska z wymogami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zważywszy przy tym, iż ustawowy obowiązek zapewnienia opieki bezdomnych zwierząt spoczywa nie na przedsiębiorcach, lecz na gminach, a opiekuńczy cel działania schronisk określony został tylko wobec schronisk prowadzonych przez organizacje społeczne.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie zgodziło się ze stanowiskiem Stowarzyszenia zaznaczając, że zadaniem gmin jest zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt, a zasady te, nierozerwalnie związane są z funkcjonowaniem schronisk. O tym, w jaki sposób owo zapobieganie będzie praktycznie realizowane, decydują organy stanowiące gmin z uwzględnieniem wymogów u.o.z. Jeśli te zadania zlecane są przedsiębiorcom prowadzącym schroniska, to w żadnym razie nie oznacza to, że przebywające tam zwierzęta pozbawione są opieki i ochrony. Uwaga ta odnosi się w szczególności do schronisk prowadzonych legalnie, poddawanych kontroli, a takim warunkom odpowiada schronisko prowadzone przez VET- ZOO SERWIS.

Czy sprawa się na tym zakończyła? Otóż nie, gdyż w dniu 6 grudnia 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - po rozpoznaniu sprawy ze skargi Stowarzyszenia Obrony Zwierząt w Jędrzejowie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w przedmiocie odmowy cofnięcia zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - uchylił zaskarżoną decyzję SKO i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 roku. Według WSA istota sprawy sprowadza się do wyjaśnienia jak należy rozumieć „obszar działalności objętej zezwoleniem”. Jak zauważa WSA, organ administracji słusznie wskazał, że ustawodawca nie zdefiniował wspomnianego pojęcia, w przepisie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zastrzegł jedynie, iż zezwolenie powinno określać przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem. Również dotychczasowe orzecznictwo w przedmiotowym zakresie nie zajęło jednolitego stanowiska. WSA w składzie rozpoznającym skargę opowiada się natomiast za wykładnią omawianego pojęcia zaprezentowaną przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 marca 2015 roku, sygn. akt II OSK 2136/13. Zgodnie z którym należy zauważyć, iż zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań gmin. Na gminie zatem spoczywa powinność zorganizowania własnego wykonawstwa niniejszego zadania albo powierzenia go innemu podmiotowi.

W art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt ustawodawca określił, że zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba, że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. Zezwolenia dla przedsiębiorcy udziela w drodze decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. W art. 9 ustawy wymienione zostały kwestie, które powinny zostać ujęte w zezwoleniu, m.in. w pkt 2 przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem. Rola materii w nim ujętej jest o tyle istotna, że naruszenie określonych tamże warunków może skutkować cofnięciem zezwolenia.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że skoro odławianie bezdomnych zwierząt i ich umieszczanie w schronisku odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały rady gminy, to umocowanie to musi się ograniczać do terenu danej gminy, gdyż władztwo gminy odnosi się tylko do jej terytorium. WSA uznał, iż podkreślenia wymaga również fakt, że czym innym jest umieszczanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów wyłapanych na terenie gminy Piła, a czym innym jest odławianie z terenów innych.

Na marginesie - WSA w swoim orzeczeniu wskazuje, że jak wynika z akt sprawy tylko w 2014 roku do schroniska, którego dotyczy wniosek, przyjęto 1013 psów, w tym jedynie 321 z terenów gminy Piła, a w 2015 toku 963, w tym 361 w gminy Piła. Z uwagi na powyższe WSA stwierdził, iż organy administracji publicznej dokonały w okolicznościach niniejszej sprawy błędnej wykładni pojęcia „obszar działalności objętej zezwoleniem”, co skutkowało brakiem analizy w kierunku rozstrzygnięcia, czy faktycznie prowadzący schronisko naruszył warunki udzielonego mu zezwolenia, co wskazuje na naruszenie art. 7 i art. 77 par. 1 k.p.a. Wyrok jest prawomocny.

W dniu 25 stycznia 2018 roku Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „EFFATA” otrzymało pismo od Prezydenta Miasta Piły z informacjami, iż po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i zwrocie z tego Sądu oraz z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile akt sprawy, postepowanie w przedmiocie wydania decyzji w niniejszej sprawie będzie toczyło się ponownie zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania administracyjnego. Ponadto sprawa petycji dotyczącej złego traktowania zwierząt w schronisku w Pile będzie procedowana w oparciu o ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w zakresie zadań i kompetencji organów gminy.

Jak sprawa się zakończy, tego jeszcze nie wiemy. Możemy mieć tylko nadzieję na zakończenie, które zmieni warunki bytowe zwierząt pozostających pod opieką VET- ZOO SERWIS, lek. wet. Zenon Jażdżewski. Pamiętajmy jednak, że mimo iż działają liczne stowarzyszenia, które mają wiedzę jak walczyć o słabszych, to nie możemy przechodzić obojętnie obok cierpienia. Trzeba jasno i głośno powiedzieć, że bycie Prezydentem Miasta nie może stwarzać warunków do nadużyć. Nie można udawać, że nic złego się nie dzieje tylko dlatego, że kiedyś wydało się złą decyzję. Nie tylko stowarzyszenia i wielcy ludzie mają wpływ na nasze otoczenie, ale także my sami. Przecież to my mamy realny wpływ na to, co się dzieje. Nie bójmy się przeciwstawić, powiedzieć głośno stop, gdy inni nie mogą zrobić tego za siebie.

W imieniu grupy Przyjaciele Zwierząt w Pile
Artur Łazowy
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA

(Artur Łazowy, prezes SIS EFFATA)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (10)

GrajuxGrajux

7 1

A czy prowadzenie schroniska to nie jest biznes? Kto przy zdrowych zmysłach by prowadził schronisko jakby miał na tym nie zarabiać, albo co gorsza miałby być stratny.
Teraz mam nadzieję Stowarzyszenia będą pilnować co się stało z tymi zwierzętami z innych gmin, czy teraz każda gmina wybudowała i otworzyła własne schronisko, bo w sąsiednich nie mogą zgodnie z wyrokiem sądu. 09:23, 09.03.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

klaraklara

3 2

Polecam zajrzeć na stronę schroniska w Korabiewicach prowadzonego przez Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! A później wypowiadać się na temat zdrowych zmysłów. 11:41, 09.03.2018


GrajuxGrajux

2 2

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! Zysk netto Fundacji za 2016 rok 4,2 mln złotych. Jako cała fundacja nie tylko schronisko.
Bardzo dobrze, że prowadzą schronisko, ale pracownicy tam wiadomo pracują bo mają powołanie do tego i się bardzo cieszę, że są tacy ludzie, ale raczej wszyscy tam charytatywnie nie pracują.
Mi chodziło, że nikt nie prowadzi jakiejkolwiek działalności (schronisko włączając) by do interesu dokładać. Każdy szuka zysku, albo w ostateczności wyjście na zero. 13:52, 09.03.2018


msnmsn

4 1

łatwiej nadzorować przedsiębiorcę niż stowarzyszenie 09:32, 09.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

paxpax

6 3

Świetnie Panu idzie Panie Łazowy cytownie uzasadnienia do wyroku sądu. Sprawia Pan przez to wrażenie mądrzejszego niż w rzeczywistości. Mam nadzieję, że poza tymi "mądrościami" faktycznie pomoże Pan ościennym gminom w rozwiązaniu problemu bezdomności zwierząt. I jeszcze jedno oglądałem relację z sesji rady miasta Pan Jażdżewski nie powiedział, że rozwiązał umowy bo chciał po prostu powiedział, że to zrobił. Znowu manipulacja informacją ale cóż "cała" EFATA 20:37, 09.03.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

hahahaha

1 2

Ty tylko udajesz *%#)!& w sieci czy rzeczywiście taki jesteś? A może wyjadasz rodzynki Jażdżewskiego? Ja byłem i wiem co mówił, a oglądać to Ty sobie możesz Bolka i Lolka w telewizji - poziom w sam raz dla Ciebie. 19:07, 12.03.2018


olxolx

5 3

szkoda że ze stowarzyszenia pro ekologicznego effata zamienia się w grupę ekoterrorystów, a na dodatek z mocnym zabarwieniem politycznym 09:34, 10.03.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

olkaolka

2 2

"Ekoterrorysta - osoba świadomie niszcząca świadomie florę lub faunę (np. kłusownicy, myśliwi, podpalacze itp.)...." Zanim użyjesz słów których znaczenia nie znasz to chociaż przeczytaj co oznaczają tłumoku. 19:01, 12.03.2018


olxolx

2 1

nie nie pomyliłem się - ale jak wolisz może być pseudoekolodzy 22:35, 12.03.2018


janekjanek

4 3

To Jażdżewski jest jeszcze na wolności?! :o A podobno mamy rządy prawa i sprawiedliwości 19:02, 12.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Po dniu 25 maja 2018 roku administratorami danych będzie firma WYDAWNICTWO FAKTYPILSKIE.PL Mariusz Szalbierz, ul. 4 Stycznia 72, 89-340 Białośliwie, oraz nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie internetowej do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w polityce prywatności.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez naszych Użytkowników z naszej strony internetowej wraz z funkcjonalnościami na niej udostępnianych ,w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów. Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby: dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań,zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym, aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem dane mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcą usług IT, agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, Zaufanym Partnerom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Informujemy, że na naszej stronie internetowej dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych Partnerów.

Jak możesz zarządzać swoimi danymi?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak to zrobić.

Zaznacz przycisk „Zgadzam się” jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanych w formularzu przez WYDAWNICTWO FAKTYPILSKIE.PL Mariusz Szalbierz, ul. 4 Stycznia 72, 89-340 Białośliwie i naszych Zaufanych Partnerów jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, które obejmują także niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie aktywności na stronie internetowej zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne , masz prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności..

Zgadzam sięNie teraz
© faktypilskie.pl | Prawa zastrzeżone