Zamknij
REKLAMA

Linia 400 kV. Rok przed finałem

09:29, 22.11.2017 | fp
REKLAMA
Skomentuj

Rozmowa z dyrektorem Konradem Dudkiem z Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów sp. z o.o., wykonawcą linii 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina

Na jakim etapie jest inwestycja?
- Od lutego br. na całej trasie linii trwają intensywne prace montażowo-budowlane. Zaawansowanie prac fundamentowych wynosi 75%. Dzięki temu z zaplanowanych 220 słupów postawiliśmy już 73, kolejnych 19 jest w trakcie realizacji. Trwają również prace związane z montażem osprzętu i przewodów fazowych.  Zakończenie prac planujemy na październik 2018 roku.

Kiedy rozpoczęły się prace nad tą linią?
- Przygotowania do budowy trwały około 5 lat. Inwestycję rozpoczęto w 2012 roku podpisaniem umowy z inwestorem, czyli Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. Wtedy rozpoczęliśmy długotrwały proces przygotowania inwestycji, na który składały się nie tylko prace projektowe, ale m.in. konsultacje społeczne w gminach na trasie planowanej inwestycji, uzyskiwanie akceptacji społecznej dla przebiegu linii, uzyskiwanie decyzji i pozwoleń niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia, między innym ostateczną decyzję środowiskową, komplet decyzji lokalizacyjnych wydanych przez wojewodów kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, podtrzymanych przez ministra infrastruktury i budownictwa. Dopiero po zakończeniu tego wieloletniego procesu formalno-przygotowawczego mogliśmy rozpocząć budowę.

Dlaczego spośród rozważanych wariantów alternatywnych wybrano tę, a nie inną trasę,?
- Wybór wariantu przyjętego do realizacji miał charakter długotrwałego procesu. Polegał na poszukiwaniu i wytyczaniu najmniej uciążliwego przebiegu linii, na poznaniu i uwzględnianiu planów gmin, a w efekcie na eliminacji opcji po prostu nieracjonalnych. W wyniku przeprowadzonych badań i konsultacji oraz mając na uwadze sprostanie wymaganiom polskiego prawa, na kolejnych etapach nie prowadzono dalszej analizy wariantów m.in. przez obszary Natura 2000, przez Dolinę Środkowej Noteci i Kanał Bydgoski oraz Dolinę Noteci. Prace związane z wyborem trasy linii prowadzono z uwzględnieniem kryteriów społecznych, środowiskowych, technicznych i ekonomicznych, wśród których szczególny nacisk położono na dwie pierwsze kategorie. Wszystkie przeprowadzone analizy i opinie zostały uwzględnione w opracowanym Raporcie Oddziaływania na Środowisko.

Kolejnym kluczowym elementem analizy było rozpoznanie oczekiwań okolicznych mieszkańców w wariancie realizacyjnym, czemu posłużyło sto kilkadziesiąt spotkań konsultacyjnych i indywidualnych rozmów. W efekcie podjętych konsultacji i w odpowiedzi na postulaty mieszkańców, trasa linii ulegała wielokrotnym modyfikacjom i ostatecznie została wytyczona w sposób pozwalający zachować bezpieczną odległość od zabudowań mieszkalnych, a w szczególności wyeliminować konieczność wyburzeń na jej trasie. Ponadto przyjęty do realizacji wariant zakłada, że na całej, wynoszącej około 83 kilometry, trasie znajdzie się jedynie sześć miejsc, gdzie linia zbliży się do zabudowań na odległość mniejszą niż 100 metrów.

Inwestycja w dalszym ciągu budzi protesty kilkunastu osób, w tym grupy sadowników z gminy Białośliwie.
- Należy podkreślić, że w sadach na trasie linii planujemy tylko sześć stanowisk słupowych, co sprawia, że spod produkcji wyłącza się minimalną powierzchnię upraw. Z tytułu powyższych ograniczeń każdy z właścicieli otrzymuje od wykonawcy obliczone przez rzeczoznawcę majątkowego wynagrodzenie. W przypadku dwóch słupów w sadach już zostały zawarte porozumienia z ich właścicielami i ustanowiono służebność przesyłu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sadowników, zdecydowaliśmy o podwyższeniu kilkudziesięciu słupów na odcinku 16 kilometrów, chociaż linia przekracza sady na długości około 3,4 km. Powyższe rozwiązanie, pomimo że zdecydowanie podnosi koszt budowy, zostało zastosowane, by ograniczyć wycinkę drzew w sadach jedynie do miejsc posadowienia słupów. Eliminujemy również konieczność wycinki drzew pomiędzy stanowiskami słupowymi także podczas samej budowy linii. Rezygnujemy bowiem z zastosowania ciężkiego sprzętu, ponieważ zastosujemy rozwiązania pozwalające na rozwieszanie przewodów z powietrza przy pomocy dronów.

Kilkuletni proces dialogu, konsultacji i rokowań z przedstawicielami gminnych władz i mieszkańcami, właścicielami działek pozwolił wypracować optymalny wariant przebiegu linii, dzięki któremu możliwe było pozyskanie zgód od ok. 72 proc. właścicieli gruntów na odcinkach linii w gminach Wyrzysk, Wysoka, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie; łącznie na całej linii pozyskano zgody od ponad 80 proc. prywatnych właścicieli gruntów.

W dalszym ciągu prowadzimy rokowania zmierzające do zawarcia porozumień i podpisania aktów służebności przesyłu, jednak ich elementem nie jest zmiana przebiegu linii. Wspomniany wcześniej stopień zaawansowania prac oraz zbliżający się termin oddania linii do użytku wyklucza możliwość ingerencji w przebieg trasy.

Jakie znaczenie ma ta linia, jaki będzie jej wpływ linii na bezpieczeństwo energetyczne regionu?
- Nasza inwestycja to szereg korzyści dla społeczności lokalnych i gmin, przez które przebiega trasa linii, także szansa rozwoju ekonomicznego regionu. W znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo zasilania odbiorców rozlokowanych na obszarze województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Bez połączeń takich, jak Bydgoszcz - Piła Krzewina nie sposób wyobrazić sobie działanie lokalnych sieci dystrybucyjnych. Nowa linia przesyłowa stwarza bowiem ogromne możliwości ich rozbudowy, co z kolei przekłada się na niezawodność bezpośredniego zasilania gmin. Bezpieczne i stabilne dostawy energii są ważnym impulsem dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, co w efekcie prowadzi do powstania nowych miejsc pracy.

Poprawa warunków inwestycyjnych nie jest jedyną korzyścią, jaką z budowy nowej linii elektroenergetycznej czerpią lokalne społeczności. Do budżetu każdej z gmin na trasie linii co roku trafiają podatki – fundusze odpowiadające wartości 2% kosztów inwestycji na terenie gminy. Im dłuższy odcinek linii przypada na gminę, tym większy otrzyma ona podatek.

Dziękujemy za rozmowę.

(fp)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© faktypilskie.pl | Prawa zastrzeżone