Ogólny regulamin konkursów portalu internetowego faktypilskie.pl

Niniejszy regulamin (Regulamin) określa ogólne warunki konkursów organizowanych i współorganizowanych przez portal faktypilskie.pl) nie objętych osobnym regulaminem.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów, zwanych dalej Konkursami na portalu faktypilskie.pl jest WYDAWNICTWO FAKTYPILSKIE.PL Mariusz Szalbierz, ul. 4 Stycznia 18, 89-340 Białośliwie Organizator odpowiada za Konkursy autorskie ogłaszane w serwisie (w których jest fundatorem Nagród) i dołącza do nich właściwy regulamin.

2. Głównym organizatorem Konkursów współorganizowanych przez portal faktypilskie.pl i inne instytucje, jest jednostka, która w danym Konkursie jest fundatorem Nagród.


§2
Zasady Konkursów

1.W Konkursach mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej Uczestnicy), będące zarejestrowanymi użytkownikami portalu faktypilskie.pl. Jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu portalu i zawartego w nim zapisu o wymogu pełnoletności użytkownika.

W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy firmy WYDAWNICTWO FAKTYPILSKIE.PL.

2. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrody wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi.

3. Każdy z Uczestników może wziąć udział w danym Konkursie tylko raz.

4. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na portalu faktypilskie.pl w okresie podanym każdorazowo na stronie Konkursu.

5. Uczestnik Konkursu powinien:

5.1. udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie lub pytania konkursowe

5.2. wykonać zadanie konkursowe opisanego na stronie Konkursu.

6. W Konkursie biorą udział tylko Uczestnicy, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi lub wykonali zadanie konkursowe.

7. W przypadku konkursu, w którym zadaniem konkursowym jest przesłanie zdjęcia na adres reklama@faktypilskie.pl uczestnik oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przesłanej pracy, które nie są przy tym ograniczone na rzecz osoby trzeciej oraz że opublikowanie nadesłanego zdjęcia nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów. Uczestnik równocześnie oświadcza, iż osoby uwidocznione na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku.

8. Zgłaszając zdjęcie do konkursu, uczestnik konkursu wyraża zgodę na jego publikację na portalu faktypilskie.pl oraz publikację sesji fotograficznej będącej nagrodą w danym konkursie.

9.Uczestnik konkursu, któremu została przyznana nagroda wyraża zgodę na wykonanie fotografii jego osoby i publikacji jego wizerunku na portalu faktypilskie.pl , których właścicielem jest Organizator.

10. Spośród zgłoszeń Uczestników biorących udział w Konkursie, Komisja Konkursowa wybierze najlepsze rozwiązania w liczbie odpowiadającej liczbie nagród

11. Zwycięzcy Konkursu (dalej Zwycięzcy) zostaną powiadomieni o wygranej oraz o miejscu, w którym można odebrać nagrodę pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji w portalu faktypilskie.pl w terminie określonym we właściwym Konkursie.

12.Dodatkowo lista Zwycięzców będzie opublikowana na portalu faktypilskie.pl pod danym Konkursem.

13. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podpisanie protokołu odbioru nagrody wraz z podaniem swoich danych osobowych (imię i nazwisko, numer dowodu, miejsce zamieszkania). Protokoły odbioru nagród są gromadzone wyłącznie w celu prowadzenia przez wydawnictwo faktypilskie.pl ewidencji wydawanych nagród.


§3
Nagrody

1. Rodzaj oraz liczba Nagród w Konkursie są wskazane każdorazowo na stronie Konkursu.

2. Nagrody zostaną przekazane po wypełnieniu i podpisaniu przez Uczestnika Konkursu, specjalnego protokołu odebrania nagrody.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagród (w tym, jeżeli ma to zastosowanie, odpowiedzialności za wady rzeczy będących Nagrodami). Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na podmiocie wskazanym w treści gwarancji o ile do Nagrody dołączona jest karta gwarancyjna.


§4

Portal faktypilskie.pl , jednocześnie organizator i współorganizator Konkursów: WYDAWNICTWO FAKTYPILSKIE.PL Mariusz Szalbierz, ul. 4 Stycznia 18, 89-340 Białośliwie , nie ponosi odpowiedzialności za nagrody fundowane przez współorganizatorów wskazanych we właściwym Konkursie.

5. Forma odbioru nagród wskazana jest każdorazowo na stronie Konkursu lub w mailu powiadamiającym o wygranej i sposobie odbioru nagrody.

6. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.


§4
Kryteria Oceny

1. Kryteria oceny są wskazywane na stronie właściwego Konkursu.
2. Ocena i wybór Zwycięzców są ostateczne i niezaskarżalna.


§5

Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanych materiałów w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań portalu faktypilskie.pl

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych organizatora na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Każdy z Uczestników wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na portalu faktypilskie.pl na stronie Konkursu w przypadku przyznania nagrody.

3. Nadesłanie odpowiedzi oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania odpowiedzi niespełniających wymogów uwzględnionych we właściwym Konkursie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Kwestie związane z opodatkowaniem nagrody w konkursie podlegają obowiązującym w dacie konkursu przepisom podatkowym

7. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

8. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadomienia Uczestnika.