Zamknij
REKLAMA
Nauka obsługi urządzeń biurowych, pomoc w obsłudze obywateli Ukrainy.
StPr/22/1192
data rozpoczęcia pracy od 22.10.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Montaż, diagnoza, naprawa instalacji elektrycznych, prace porządkowe, dojazd na budowę z narzędziami.
StPr/22/1191
data rozpoczęcia pracy od 22.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

budowa nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, demontaż i uzuwanie starych instalacji, przegląd, naprawa, usuwanie awarii i uszkodzeń itp.
StPr/22/1193
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

udzielanie klientom indywidualnych oraz grupowych porad związanych z podejmowaniem decyzji zawodowych w zakresie wyboru zawodu, kierunku kształcenia, szkolenia zawodowego oraz miejsca pracy, udzielanie klientom indywidualnych oraz grupowych informacji zawodowych, pomoc klientom w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, obsługa organizacyjna i techniczna spotkań grupowych, przeprowadzanie badań psychologicznych i interpretacja ich wyników umożliwiających wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia oraz wydawanie stosownej opinii, przeprowadzanie testów psychologicznych dobranych stosownie do sposobu rozwiązywania problemu zawodowego klienta, respektując przy ich stosowaniu procedury badania i interpretacji wyników obowiązujące dla danego testu oraz prawa autorskie, współpraca z partnerami rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego oraz pozyskiwania i opracowywania informacji zawodowych, prowadzenie dokumentacji związanej z poradnictwem zawodowym, gromadzenie i katalogowanie różnorodnych zbiorów informacji o lokalnym rynku pracy, diagnozowanie rynku pod kątem potrzeb szkoleniowych, prowadzenie zajęć szkoleniowych dla pracowników powiatowych urzędów pracy, współudział w opracowywaniu analiz i badań dotyczących lokalnego i wojewódzkiego rynku pracy, udział w przedsięwzięciach związanych z popularyzacją zagadnień rynku pracy, korzystania z usług instytucji rynku pracy, popularyzacja poradnictwa zawodowego, prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, w zakresie: udzielania informacji z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przyjmowania i weryfikowania dokumentów, redagowania pism urzędowych, współpracy z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami łącznikowymi w kraju i za granicą, w szczególności w zakresie wymiany dokumentów między instytucjami, sporządzania projektów decyzji administracyjnych,przeprowadzanie kontroli działalności agencji zatrudnienia zgodnie ze stosownym upoważnieniem.
StPr/22/4256
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 950 PLN

Utrzymanie w czystości terenu zewnętrznego, koszenie trawników, zamiatanie, odśnieżanie. Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia. Praca w godz 06-14
StPr/22/1187
data rozpoczęcia pracy od 21.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

zapoznanie z Regulaminem Organizacyjnym, zapoznanie z przepisami bhp i ppoż., pomoc przy archiwizacji dokumentów
StPr/22/1190
data rozpoczęcia pracy od 21.10.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Realizacja doradztwa zawodowego w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla młodzieży w wieku 15 25 lat; diagnozowanie potrzeb uczestników i absolwentów OHP w zakresie doradztwa zawodowego; prowadzenie diagnozy potencjału i zainteresowań zawodowych pod kątem doboru kierunku przysposobienia zawodowego na etapie rekrutacji uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych; udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych ułatwiających wybór zawodu, zmianę lub podniesienie kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia; udzielanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych o możliwościach kształcenia i szkolenia, w tym o ofercie OHP oraz zawodach i rynku pracy; prowadzenie warsztatów z zakresu nauki aktywnego poszukiwania pracy; realizacja programu wsparcia rozwoju zawodowego uczestników oraz absolwentów OHP; udzielanie porad zawodowych na odległość; prowadzenie dokumentacji klientów i wewnętrznej dokumentacji jednostki zgodnie ze Standardem Usług Rozwoju Zawodowego Młodzieży w OHP i odrębnymi wytycznymi komórek organizacyjnych; organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych popularyzujących doradztwo zawodowe dla młodzieży oraz działalność OHP dla społeczności lokalnej przy współpracy z partnerami społecznymi; gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach (stanowiskach pracy), drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy; udział w pracach zespołu wsparcia uczestników OHP, zgodnie z wytycznymi Standardu Usług Rozwoju Zawodowego Młodzieży w OHP; monitoring przebiegu realizacji praktycznej nauki zawodu uczestników OHP u pracodawców; współpraca z pośrednikiem pracy i specjalistą ds. rozwoju zawodowego w celu wytyczenia właściwego i dostępnego dla klienta kierunku rozwoju i zdobycia niezbędnych kwalifikacji.
StPr/22/1184
data rozpoczęcia pracy od 02.10.2022
wynagrodzenie od od 3 450 PLN

obsługa klienta, przyjmowanie, rozkładanie i wydawanie towaru
StPr/22/1180
data rozpoczęcia pracy od 19.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Przyjmowanie towaru, pilnowanie towaru.
StPr/22/1183
data rozpoczęcia pracy od 19.10.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Prace wykończeniowe na budowach, malowanie, szpachlowanie, itp. Osoba do przyuczenia. Miejsce wykonywania pracy Piła i okolice.
StPr/22/1176
data rozpoczęcia pracy od 19.10.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN