Zamknij
REKLAMA

Komunikat o aktualnej sytuacji ZM PRGOK

14:09, 21.11.2020 | ZM PRGOKv
Skomentuj
REKLAMA

Szanowni Państwo! Mieszkańcy gmin oraz Radni Rad Gmin należących do Związku Międzygminnego PRGOK! Zwracamy się do Państwa z kilkoma wyjaśnieniami dotyczącymi aktualnej sytuacji w gospodarce odpadami komunalnymi w naszym regionie.

Istotą utworzenia w 2013 roku Związku Międzygminnego było zgodne współdziałanie gmin, w celu lepszego przygotowania się do zmian prawnych, nazywanych "rewolucją śmieciową". Podejmowane na przestrzeni lat decyzje Zarządu oraz Zgromadzenia Związku pozwoliły na utrzymanie stabilnej sytuacji w zakresie poprawności gospodarowania odpadami komunalnymi oraz związanych z tym kosztów. Niestety mamy obecnie do czynienia z rozchwianiem sytemu prawnego, skutkującym wzrostem kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Związek tworzą uczestniczące w nim Gminy, które poprzez swoich przedstawicieli w Zgromadzeniu Związku podejmują decyzje odnośnie kierunków i sposobu działania w przekazanym Związkowi zakresie kompetencji, mając na uwadze dobro wspólne uczestniczących w nim Gmin. W poczuciu tego wspólnego interesu, mając na uwadze konieczność rozwijania selektywnej zbiórki odpadów, podjęto decyzję dotyczącą wybudowania w każdej uczestniczącej gminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W efekcie powstało 13 takich punktów na terenie 12 gmin członkowskich. Aby móc zrealizować ten projekt, pozyskano 85% dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zobowiązując się do utrzymania trwałości projektu przez kolejnych 5 lat, to jest do 2025 roku, obejmującej liczbę wybudowanych punktów oraz liczbę mieszkańców objętych projektem.

W podjęciu decyzji o rozpoczęciu projektu uczestniczyli przedstawiciele gmin członkowskich, którzy także udostępnili tereny przeznaczone na realizację punktów. W przypadku dwóch Gmin, Okonka oraz Wyrzyska, przed ostatecznym rozliczeniem projektu z NFOŚiGW, Rady tych gmin podjęły decyzję o wystąpieniu ze Związku z dniem 1 stycznia 2021 roku. Zagroziło to Związkowi, jako beneficjentowi przyznanych przez NFOŚiGW środków finansowych w związku z niedotrzymaniem warunków trwałości projektu, koniecznością zwrotu całości przyznanych środków. Wskazuje na to odpowiedź, jakiej na wystąpienie Burmistrzów Okonka i Wyrzyska udzieliło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca.

"Podpisując porozumienie ze Związkiem w zakresie realizacji projektu POIiŚ byliście Państwo świadomi zasad, które obowiązują podczas realizacji inwestycji dofinansowywanej ze środków UE, w przypadku której utrzymanie trwałości projektu, w tym efektu ekologicznego jest priorytetem. Instytucja Pośrednicząca, mając na uwadze wniosek Instytucji Wdrażającej oraz Beneficjenta, pismem nr DFE-III.792.37.2018.AP z 28.07.2020 r. wyraziła zgodę na zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu z 13 do 11 PSZOK, tym samym zmniejszenie wskaźnika określonego jako efekt ekologiczny, tj. liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadami z 173.483 do 149.930 osób oraz zwrot części środków otrzymanych przez Beneficjenta na realizację projektu (tj. wydatków poniesionych na PSZOK na terenach gmin występujących ze Związku: Wyrzysk i Okonek) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Zmniejszenie wskaźników przed końcowym rozliczeniem projektu oraz zwrot środków proporcjonalny do zmniejszonego efektu ekologicznego jest działaniem, które może zapobiec przed koniecznością zwrotu w przyszłości całości dofinansowania przyznanego na realizację projektu".

Powyższe wyjaśnienie jednoznacznie wskazuje na słuszność podjętych we wspólnym interesie uczestników Związku działań. Ich konsekwencją stała się konieczność zwrotu przez Związek nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości 2.340.287,33 zł, na co Związek pozyskał krótkoterminowy, wymagający spłaty do końca bieżącego roku, kredyt. Aby umożliwić tę spłatę, Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę, na mocy której Gminy uczestniczące miały wpłacić środki finansowe w określonych wysokościach. Uchwała ta zobowiązała Gminy Okonek i Wyrzysk do wpłaty środków finansowych w wysokości pozyskanego z Funduszu dofinansowania, związanego ze sfinansowaniem części infrastruktury PSZOK trwale związanej z gruntem, gdyż z mocy prawa infrastruktura ta stanie się z dniem 1 stycznia 2021 r. własnością gmin wychodzących ze Związku.

Niestety wpłaty z tych dwóch gmin nie wpłynęły na konto Związku w przypisanym terminie. Aby więc zapewnić możliwość spłaty zaciągniętego kredytu krótkoterminowego, Zgromadzenie Związku podjęło decyzję umożliwiającą Zarządowi zaciągnięcie pożyczek od Gmin, na łączną kwotę pokrywającą zaciągnięty kredyt. Pożyczki te mają charakter dobrowolny, jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, że Związek nie posiada wolnych środków finansowych umożliwiających pokrycie braku wpłat ze strony Gmin Okonek i Wyrzysk. Co więcej, ustalona od dnia 1 kwietnia br. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywa bieżących wydatków związanych z utrzymaniem systemu, co wywołało konieczność podjęcia także decyzji o ustaleniu wpłat gmin członkowskich z tytułu udziału w kosztach działalności Związku. Związki gminne podlegają bowiem prawu samorządowemu, także w zakresie kształtowania swojego budżetu.

Zrozumiałe jest przy tym poszukiwanie przez Gminy uczestniczące w Związku Międzygminnym rozwiązań zmierzających do stabilizacji kosztów prowadzenia systemu i związanych z tym opłat ponoszonych przez mieszkańców. Upatrywanie poprawy sytuacji w opuszczeniu Związku wydaje się być błędem, gdyż faktyczne koszty kształtowane są pod wpływem ofert składanych przez operatorów w przetargach, a te są pochodną w głównej mierze masy odbieranych odpadów, a także kosztów ich odbioru oraz zagospodarowania. Niezwykle ważne jest przy tym, aby opłaty były wnoszone przez wszystkich do tego zobowiązanych mieszkańców, gdyż ma to bezpośredni wpływ na kalkulację wysokości ustalanych stawek opłaty.

(ZM PRGOKv)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (10)

wstydtaniochawstydtaniocha

5 0

a gmina Białośliwie PSZOK-u nie ma i dorzucić się musi. Oto rządzenie naszego "mądrego" wójta 14:57, 21.11.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZZ

4 0

Wszystko jasne, ale za długie pismo. Dziś ludzie nie mają cierpliwości aby to przeczytać ze zrozumieniem. Można krócej, jaśniej i bardziej syntetycznie. 15:53, 21.11.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

3 0

Czy może ktoś wie ile nasi przedstawiciele gmin biorą za jedno posiedzenie ...? 16:09, 21.11.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SeenSeen

3 0

13 pszokow a 12 jest, w Białośliwiu brakuje to kto ma dwa więcej? Druga sprawa na normalny rozum, gmina podpisuje umowę na odbiór z firmą, każdy mieszkaniec płaci za swoje śmieci i temat się kończy, dlaczego teraz pod postacią podwyżki gmina ma przekazac pieniądze które tak naprawdę może nigdy nie odzyskać? Lepiej zrobić kawałek drogi, skąd gmina B-wie weźmie kasę jak na wszystko brakuje. Totalna porażka. 20:24, 21.11.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

.... ....

0 0

Miało być pożyczki nie podwyżki 23:38, 21.11.2020


do Seendo Seen

0 0

To proste - bo w jednej z gmin są 2 pszoki 11:59, 22.11.2020


KoKo

0 0

Chyba w dwóch gminach nie mają więc ktoś ma 3? 13:21, 22.11.2020


...wółcoryczy...wółcoryczy

0 0

Takiego wójta jak wy macie w Białośliwiu, to nikt nie ma, buhahahahaha 12:00, 22.11.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

adaśadaś

4 0

Przez 7 lat nasze miejscowości wyglądają jak wielkie śmietniki. Oprócz podwyżek ciągle wyciągacie rekę po kase za chwilę wszystkie gminy odejdą. Waszym podstawowym obowiozkiem w deklaracjach było:
pojemniki na odpsdy mycie ich i dezenfekcja (nie worki z którymi pracownicy mają problem co z nimi zrobić gdzie rzucić), PSZOK w każdej gminie (Wysoka też nie ma) a gdzie edukacja pracowników i społeczeństwa. Jedyny cel dajcie kase bo się nie utrzymamy. Brawo Zarząd PRGOK. Niegospodarność. 16:35, 22.11.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AgataAgata

2 0

nie mamy do czynienia z żadnych rozchwianiem systemu prawnego!!!! mamy do czynienia z monopolem jaki PRGOK stworzył dla jedynego odbiorcy odpadów jakim jest Altvater. 15:01, 23.11.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA